MUSKARIT

muskarit

MUSKARIT

Varhaisiän musiikinopetusta annetaan jo sikiöajasta alkaen ”mammamuskareissa” aina kouluun lähteville soittoryhmäläisille. Ikäryhmät jaetaan lapsen kehitysvaiheiden mukaisesti vauvoihin, taaperoihin, leikki-ryhmiin ja soittoryhmiin. Lisäksi soitinkaruselli ainoana Jyväskylässä.

Jyväskylä

PÄIVÄKOTIMUSKARIT (TÄHTIPÄIVÄKODIT) 3-5 vuotiaat

Päiväkodin aikana tapahtuvat muskarit "päiväkotiryhmät" toimivat Lutakossa, Kortepohjassa, Palokassa ja Jyskässä. Päiväkotiryhmät on tarkoitettu vain päiväkodin lapsille.

ILTAMUSKARIT JA SOITINKARUSELLI

Iltamuskarit ja soitinkaruselli järjestetään lukujärjestyksen mukaisina päivinä klo 16.00 jälkeen osoitteessa Piippukatu 5, Lutakko. Ne on tarkoitettu kaikille halukkaille lapsille ikäryhmittäin.

 

SISÄLTÖ JA RYHMÄKUVAUKSET

VAUVAT(3-11kk)TAAPEROT(1-2v)LEIKKI-IKÄISET(3-5v)SOITINKARUSELLI(5-6v)SOITTORYHMÄT(6-8v)

YLEISTÄ

Varhaisiän musiikinopetusta (muskarit) annetaan jo sikiöajasta alkaen ”mammamuskareissa” aina kouluun lähteville soittoryhmäläisille. Ikäryhmät jaetaan lapsen kehitysvaiheiden mukaisesti vauvoihin, taaperoihin, leikki-ryhmiin ja soittoryhmiin.

Varhaisiän musiikkikasvatuksen työtapoja ovat laulu, lorut, liike, tanssi, soitto (kehosoittimet, rytmisoittimet, 5-kielinen kantele, nokkahuilu, ns. Orff-soittimet; ksylofonit, metallofonit ja kellopeli sekä itsetehdyt soittimet), kuunteleminen sekä tarinat. Lisäksi musiikkia integroidaan muihin taiteen työtapoihin, mm. kuvataiteet ja draama.

Musiikillisia aisteja herkistetään tutustumalla rytmeihin, sointiväreihin, dynamiikkaan, melodiaan, harmoniaan ja muotoihin monipuolisesti ja elämyksellisesti. Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on rakentaa hyvä musiikkisuhde, kasvattaa lasta sosiaalisuuteen sekä mm. tutustua rikkaaseen kulttuuriperintöömme. Tunneilla on pysyvät rutiinit (alku- ja loppulaulu) sekä varsinkin alle 3-vuotiaiden ryhmissä runsaasti toistoa, jotka luovat turvallisuutta ja oppimisen iloa lapselle.


Vauvat (3-11kk)

Vauvaryhmät jaetaan ilmoittautuneiden mukaan ikäryhmiin 3-5kk, 6-8kk ja 9-11kk.

45 minuutin tunnille osallistuvat vauva sekä äiti ja/tai isä. Toiminta perustuu vauvan ja aikuisen varhaiseen vuorovaikutukseen ja sen luomaan turvallisuuden tunteeseen. Tätä vuorovaikutussuhdetta pyritään vahvistamaan musiikin keinoin laulamalla, liikkumalla ja yhdessä asioita tekemällä. Vauvan kasvaessa muiden ryhmäläisten osuus toiminnassa lisääntyy ja sosiaaliset taidot alkavat kehittyä. Tunnit koostuvat liikkeestä, rytmistä, laulusta, loruista ja vauvan kasvaessa soittamisesta. Aikuisella ei tarvitse olla musiikillista osaamista osallistuakseen tunnille, avoin mieli ja kiinnostus yhteiseen touhuamiseen riittää.


Taaperot (1-2v)

Alle 3-vuotiaat osallistuvat tunneille yhdessä vanhemman tai muun huoltajan kanssa. Aikuinen on mukana toiminnassa lapsen kanssa aktiivisesti. 45 minuutin tunti koostuu monipuolisista työtavoista joilla tuetaan lapsen musiikillista ja mielikuvituksellista kehittymistä. Lorujen ja laulujen avulla tuetaan kielenkehitystä, liikkumisen ja rytmittelyjen avulla motorisia taitoja. Soittimiin tutustutaan leikinomaisesti ja välillä erilaisia ääniä kuunnellen. Tunnit rakentuvat tietyn teeman ympärille.


Leikki-ikäiset (3-5-vuotiaat)

3-vuotiaat

3-vuotiaat käyvät ryhmässä ilman vanhempia. Ryhmään voi osallistua kun täyttää saman vuoden lokakuun loppuun mennessä 3-vuotta. 45 minuutin tunti koostuu koko lukuvuoden ajan samasta alku- ja loppulaulusta, joilla luodaan turvallisuutta ja koetaan oppimisen iloa, sekä jonkin teeman ympärille suunnitellusta toiminnasta. Teemaa käsitellään erilaisin musiikillisin keinoin; laulaen, soittaen, liikkuen, kuunnellen sekä lorutellen, kuvataiteillen ja/tai draamaa hyödyntäen. Ryhmässä tutustutaan monipuolisesti erilaisiin rytmisoittimiin sekä laattasoittimiin (mm. ksylofonit). Lisäksi opettaja säestää lauluja eri soittimilla, esim. kitara, piano, 5- ja 10-kielinen kantele, harmonikka.

4-vuotiaat

4-vuotiaat käyvät ryhmässä ilman vanhempia. Ryhmään voi osallistua kun täyttää saman vuoden lokakuun loppuun mennessä 4-vuotta. 45 minuutin tunti alkaa koko vuoden samalla alkulaululla ja päättyy samaan loppulauluun. Muutoin tunti rakentuu jonkin teeman ympärille suunnitellusta toiminnasta. Ryhmässä syvennetään musiikillisten asioiden oppimista leikinomaisesti ja lasten omaa mielikuvitusta hyödyntäen. Musiikin peruskäsitteitä; rytmi, tempo, dynamiikka, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, opitaan eri tavoin lapsen maailmaan soveltuvissa lauluissa ja melodioissa.

5-vuotiaat

5-vuotiaat käyvät ryhmässä ilman vanhempia. Ryhmään voi osallistua kun täyttää saman vuoden lokakuun loppuun mennessä 5-vuotta. 45 minuutin tunti alkaa alkulaululla ja päättyy loppulauluun, joita väritetään vuoden aikana ja taitojen karttuessa itse soittaen. Tunneilla käytettävä laulusto on lapsille tehtyä vanhaa ja uutta musiikkia sekä vaikeustasoltaan monipuolista. Yksinkertaisten laulujen ja soittotehtävien avulla annetaan lapsille onnistumisen elämyksiä ja haastavampien tehtävien kautta lapset voivat kokea oppimisen iloa. Tunneilla vahvistetaan musiikillisten peruskäsitteiden (rytmi, tempo, dynamiikka, melodia, harmonia, muoto, sointiväri) osaamista ja tutustutaan monipuolisesti erilaisiin soittimiin sekä itse soittaen (soittoryhmän soittimet) että kuunnellen ja katsellen (mm. harmonikka, viulu, huilu).


Soitinkaruselli (5-6-vuotiaat)

Soitinkarusellissa lapsi osallistuu neljän eri instrumentin (kantele, piano, laulu, rumpu)soitinkokeiluun lukuvuoden aikana. Jokainen soitinkokeilu kestää kuusi viikkoa. Lukuvuoden lopussa järjestetään konsertti, jossa lapset pääsevät esittämään instrumenttitaitojaan. Soitinkokeilun lisäksi lapsi osallistuu 30 minuutin mittaiselle musiikkivalmennustunnille joka viikko. Muskariin menee siis kerrallaan 60 minuuttia. Soitinkokeilussa on neljä lasta kerrallaan, mahdollistaen mahdollisimman yksilöllisen opetuksen.


Soittoryhmät (6-8-vuotiaat)

Soittoryhmiä perustetaan kiinnostuksen mukaan seuraaville instrumenteille:

• 5-kielinen kantele

• Orff-soittimet (ksylofoni, kellopeli, metallofoni)

• Nokkahuilu

• Viulu

• Piano

• Laulu

• Lyömäsoittimet

Soittoryhmään voi osallistua, mikäli täyttää saman vuoden loppuun mennessä 6-vuotta. Ryhmät on tarkoitettu siis eskari-ikäisille ja 1.luokkalaisille. Osallistuminen edellyttää oman soittimen hankintaa, lukuun ottamatta Orff-ryhmää. Opettaja voi tarvittaessa avustaa soittimien hankinnassa.

Ryhmissä tutustutaan kuhunkin soittimeen alkaen alkeista ja edeten lasten oppimisen mukaisesti yhä vaativampiin soittotehtäviin. 45 minuutin tuntien aikana ei yksinomaan soiteta ko. instrumenttia, vaan musiikillisia peruskäsitteitä (rytmi, tempo, dynamiikka, melodia, harmonia, muoto, sointiväri) harjoitellaan myös liikkuen, maalaten, laulaen, kuunnellen ja soittaen muita varhaisiän musiikkikasvatuksessa käytettäviä soittimia. Lisäksi tutustutaan muihin soittimiin ja käydään mahdollisuuksien mukaan konsertissa.

 Muskareiden ja soitinkarusellin lukujärjestyskseen pääset tästä.